Regulamin

Regulamin sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu Garage Makezone

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu Garage Makezone.

§ 2 Definicje

1. Serwis - niniejsza platforma handlowa dostępna on-line pod adresem sklep.garage-makezone.eu, za pośrednictwem której Sprzedawca sprzedaje towary.

2. Regulamin – niniejszy regulamin.

3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów u Sprzedawcy poprzez Serwis.

6. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanego towaru, prezentowana w sposób przyjęty w Serwisie.

7. Przedsiębiorca - Kupujący nie będący Konsumentem.

8. Sprzedawca - SYLWIA MATUSZEWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Garage Makezone Matuszewska Sylwia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 6981410573 , nr REGON 411422183, ul. Marii Konopnickiej 30, 62-404 Ciążeń, występujący w Serwisie pod nazwą Garage_Makezone .

§ 3 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: ul. Marii Konopnickiej 30, 62-404 Ciążeń

2. Adres e-mail: garage.make.zone@gmail.com

3. Telefon: 731 617 617

§ 4 Koszt zamówienia

1. Ceny podane w opisie towaru w Serwisie zawierają podatek VAT.

2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar oraz koszt jego dostawy wskazane w Ofercie.

§ 5 Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

    - Płatności Shoper

    - Visa

    - Visa Electron

    - MasterCard

    - MasterCard Electronic

    - Maestro

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 5 Realizacja przyjętego zamówienia

1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że w Ofercie wskazano inaczej, za pośrednictwem: a. paczkomatów InPost

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 5.

4. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.

5. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.

6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.

7. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 6 Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) (prawo przysługujące wyłącznie Konsumentom)

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to nie przysługuje Przedsiębiorcy. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia: a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru; b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, np. korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego odstąpieniu od umowy sprzedaży. 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi tylko koszt dostawy towaru do Konsumenta, w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu, dostępnemu w Ofercie sposobowi dostawy towaru. 7. Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. 8. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów zostanie oszacowana w Ofercie. 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Marii Konopnickiej 30 62-404 Ciążeń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7 Brak prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny. 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. d. Żądać usunięcia wady. 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu. 4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres ul. Marii Konopnickiej 30 62-404 Ciążeń. 5. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. 6. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią. 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 8. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: a. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, b. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596, c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku z zakupem towaru prezentowanego w Ofercie jest Sprzedawca. 2. Kupujący dokonując zakupów dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie, chyba że Kupujący poda je Sprzedawcy w innym celu, na podstawie odrębnych ustaleń Stron. 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa. 3. Umowy zawierane w oparciu o Regulamin zawierane są w języku polskim. Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Garage-Makezone Sylwia Matuszewska 62-404 Ciążeń, adres e-mail: sklep@garage-makezone.eu - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... – Data odbioru ................................................................................................................................................................. – Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ................................................................................................................................. - Adres Konsumenta(-ów) ................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ............................................ (*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl